Jak zapisać znak towarowy by był on zastrzeżonym i nie był zabrany przez innego przedsiębiorcę.

W polskim prawie przez własność intelektualną rozumie się wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Własność intelektualna to nic innego jak ogół praw będący konsekwencją różnej czynności istoty ludzkiej, zwłaszcza w sferze literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej.

Wymysły, znaki towarowe, prawa autorskie, licencje – Prawo własności intelektualnej to wyjątkowo duża dziedzina, obok której żaden nakładca nie może dzisiaj przejść obojętnie. Dzisiaj każdywynalazca może i winien uwzględnić aspekty tego typu w swojej działalności. Czy to trudne? Z pewnością niełatwe, jednak wystarczy pamiętać o podstawowych zasadach, aby zaoszczędzić czas i pieniądze, a firmę uchronić przed kłopotami.Zgodnie z przepisem art. 24 kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaprzestania owego działania, chyba, że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać,ażeby persona, która dopuściła się naruszenia, wykonała postępowania koniecznych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej postaci. Jeśli ze względu na pogwałcenia dobra osobistego została wyrządzona krzywda majątkowa, pokrzywdzony może domagać się jej rekompensaty na zasadach ogólnych. Persona ta może także żądać zadośćuczynienia materialnego lub wpłaty stosownej sumy finansowej na wyznaczony cel społeczny.

Ochrona własności intelektualnej JWP następuje za pomocą prawa cywilnego, przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisów ustawy o ochronie własności przemysłowej. Zastrzeżony znak towarowy JWP należy zarejestrować w Urzędzie Patentowym.Posiadanie samego pomysłu przez fabrykanta na unowocześnione propozycję w rozumieniu polskiego prawa nie daje nadal fundamentu do ochrony patentowej. Jak już to zostało napisane powyżej patenty są udzielane na pomysły, które są innowacyjne, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego używania. Innymi słowy koncepcje, zamysły, plany, projekty, będące w stadium podstawowej intelektualnej analizy nie mogą stać się zgłoszone do opatentowania. Aby uniknąć zbędnego wysiłku i utraty czasu można swój pomysł omówić z personą która zwie się rzecznik patentowy. Reprezentantem w postępowaniu zgłoszeniowym może być oczywiście tylko rzecznik patentowy.

Krajowy ustawodawca zaprojektował nadzwyczaj przepisy traktujące przekroczenia przepisów autorskich. Gdy następuje naruszenie praw autorskich można wystąpić na drogę cywilnoprawna jak i karną. Nierzadko nie zdajemy sobie rzeczy jakie skutki łączą się zprzekroczeniem reguł autorskich. A natomiast wbrew symulacjom mogą one być zarówno dotkliwe jak i cenne.

Warto wskazać, że ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymienia 3 rodzaje prawa autorskiego: osobiste, majątkowe i zależne.
wykaz roszczeń cywilnoprawnych odnoszących się aż do przekroczenia praw autorskich przewidują zasadniczo art. 78 i art. 79 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast odpowiedzialność karną uregulowano w rozdziale 14 powołanej ustawy.