Wspólnotowy znak towarowy

Znakowanie produktu polega na użyciu nazwy, godła, skrótu literowego, terminu, znaku (bądź ich kombinacji) w celu ułatwienia rozróżnienia wiadomego artykułu od innych, pokrewnych towarów. Znak towarowy może zachodzić także w postaci znaków albo graficznego zapisu, w zależności od wizji twórcy.

Rozróżnia się dużo rodzajów logotypów. Przeważnie stosowane są formy zdjęcia i znaku zapisywanego, rysunku geometrycznego albo fantazyjnego, słowa użytego w sensie metaforycznym godności osób sławetnych nieżyjących bądź postaci mitologicznych nazwy przedsiębiorstwa, również posiadacza, pisana w sposób prosty lub fantazyjny symboli albo znaków oraz odcienia (jego nazwa) skojarzony z innym słowem Nieraz znak handlowy jest jedynie tytułem producenta, niemniej częściej spotykanym sposobem jest nadanie specjalnej nazwy towarowi więcej na rejestr znaków towarowych. Prawo autorskie, zespół norm ustawowych, których sprawą jest rękojmia ochrony twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. To przywileje majątkowe i prywatne autora do wykreowanego przezeń dzieła. Prawa autorskie twórcy pod żadnym pozorem nie wygasają i nie mogą zostać przekazane na różne jednostki. Prawo autorskie zakazuje dopełniania bez akceptacji autora skrótów, modyfikacji, tłumaczeń strzeże przed zapożyczeniem więcej na ochrona praw autorskich. Okoliczności swobodnej rywalizacji dopisują rozwojowi technologii, wdrażaniu nowych pomysłów, metod przetwarzania lub wytwarzania oryginalnych materiałów, lecz zarazem zastrzegają konieczność prawnej ochrony powstałych wymysłów w celu rękojmi ich konstruktorom wyłączności. Środkiem opieki prawo jedynych do wynalazku jest prawo z patentu.

Prawo to jest ustawą terytorialnym i obowiązuje na terenie, na które zostało udzielone, a jego śladem jest dokument patentowy, nazywany popularnie patentem. Biurami powołanymi do czynów połączonych z ochroną wymysłów, a szerzej własności przemysłowej, (zawierającej również wzory użytkowe, wzory przemysłowe, symbole towarowe, znakowania geograficzne i topografie układów spojonych), są krajowe i terenowe urzędy patentowe. Patent udzielane są jedynie na wynalazki.